Środowiskowy Dom Samopomocy KONICZYNKA w Bełchatowie przeznaczony jest dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnych intelektualnie z terenu miasta Bełchatowa.

Głównym zadaniem Domu jest prowadzenie rehabilitacji psychospołecznej, umożliwiającej osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi przywrócenie oraz rozwijanie umiejętności, dotyczących możliwości samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, a tym samym przywrócenie ich do społeczeństwa jako pełnowartościowych i samodzielnych ludzi.

W Ośrodku, w oparciu o indywidualne Plany Postępowania Wspierająco–Aktywizujące, prowadzona jest terapia mająca na celu poprawę jakości życia oraz codziennego funkcjonowania w społeczeństwie osób niepełnosprawnych psychicznie i intelektualnie. W ramach jego działalności zapewniamy specjalistyczną opiekę:

 • psychologa,
 • pedagoga,
 • pracownika socjalnego,
 • terapeutów,
 • instruktorów terapii zajęciowej,
 • pielęgniarki,
 • opiekunów.

W celu zatrzymania sprawności psychofizycznej uczestników, poprawy zaradności osobistej oraz lepszego ich funkcjonowania w społeczeństwie nasi specjaliści prowadzą:

 • treningi funkcjonowania w życiu codziennym:

– trening dbałości o wygląd zewnętrzny,

– trening higieniczny

– trening kulinarny,

– trening umiejętności praktycznych,

– trening budżetowy,

 • treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów,
 • treningi umiejętności spędzania czasu wolnego.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bełchatowie uczestnikom i ich rodzinom zapewnia także:

 • pomoc i poradnictwo psychologiczne,
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych.

W ośrodku prowadzone są różne formy terapii, dostosowane do możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych zainteresowań uczestników. Wśród nich oferujemy:

 • arteterapię,
 • muzykoterapię,
 • choreoterapię,
 • biblioterapię,
 • treningi relaksacyjne,
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia komputerowe,
 • projekcje filmowe,
 • silvoterapię,
 • horikuloterapię.

Celem powyższych zajęć terapeutycznych w ŚDS jest:

 • zapobieganie społecznej izolacji osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umy­słowym poprzez umożliwianie im pozostawania w ich naturalnym środowisku;
 • podtrzymywanie efektów terapeutycznych, zapobieganie nawrotom choroby, minimalizowanie doznań chorobowych przez stosowanie zaleceń terapeutycznych, wizyty lekarskie, regularne zażywanie leków, terapię psychologiczną i zajęciową;
 • świadczenie opieki socjalnej w formie zabezpieczenia niezbędnego minimum bytowego poprzez możliwość korzystania z urządzeń sanitarnych, zapewnienie posiłków, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 • wyrobienie umiejętności wykonywania podstawowych zadań życiowych jak: samodzielne prowadzenie gospodarstwa domowego, racjonalny budżet, umiejętność załatwiania spraw urzędowych, odpowiedzialność;
 • mobilizowanie, utrzymywanie sprawności, aktywizowanie chorych bezczynnych – rozwijanie własnych zainteresowań, uzdolnień, samorealizowanie;
 • tworzenie naturalnej grupy wsparcia i kształtowanie umiejętności współżycia w grupie;
 • przygotowywanie integracji osób chorych ze środowiskiem rodzinnym i społecznością lokalną;
 • zapobieganie społecznej izolacji osób z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umy­słowym;
 • podnoszenie umiejętności uczestników w zakresie samodzielnego funkcjonowania w życiu rodzinnym i społecznym;
 • redukcja liczby nawrotów choroby, zapobieganie powtórnej hospitalizacji;
 • stworzenie szansy dla uczestników do podjęcia pracy w zakładzie pracy chronionej poprzez uczestnictwo w terapii zajęciowej;
 • aktywizacja społeczna;
 • umożliwienie rozrywki i rekreacji.

Wszyscy uczestnicy wraz z personelem ŚDS tworzą społeczność terapeutyczną.

Program zajęć dostosowany jest do potrzeb i możliwości uczestników, uwzględnia zróżnicowany poziom ich umiejętności, stan zdrowia oraz formę psychiczną. Wszystkie osoby motywowane są do aktywnego udziału w zajęciach. Zapewniamy miłą atmosferę, pomocną dłoń, otwarte serca, życzliwość i zrozumienie.

ŚDS w Bełchatowie czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 730 – 1530.